Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: Có tài mà không có…