Văn mẫu lớp 10

Hiền tài có vai trò quan trọng như thế nào trong Chiếu Cầu Hiền

Hiền tài có vai trò quan trọng như thế nào trong

Hướng dẫn

– Mệnh đề đã khẳng định tầm quan trọng này: người tài cao học rộng, có dạo đức là khí chất đầu tiên làm nên sự sông còn, sự hưng thịnh phát triển đôi với đất nước.

– Họ có quan hệ đến vấn đề sống còn, thịnh suy của đất nước.

– Vì lẽ đó mà nhà nước đã lo đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; trọng đãi hiền tài: cho khoa danh, đề cao tước trật, ban ân, bày tiệc đãi.

– Những việc trọng thị ấy vẫn chưa xứng đáng, chưa đủ phát huy ảnh hưởng của nhân tài nên cho làm tiếp việc nữa là dựng bia đá đề danh.

2. Ý nghĩa, tác dụng việc khắc bia, ghi tên tiến sĩ

– Khuyến khích kẻ sĩ rèn luyện mà phấn đấu thành người tài đem công sức ra phụng sự đất nước.

– Lấy gương tốt khích lệ lòng thiện, ngăn ngừa kẻ xấu.

– Đặt nền móng, xây dựng truyền thống hiếu học, mở hướng phát triển tương lai tốt đẹp bền vững.

– Tư tưởng: Xem giáo dục là quốc sách.

3. Kết cấu

Vai trò quan trọng của hiền tài

– Khuyến khích hiền tài (việc đã làm, việc đang làm: khắc bia tiến sĩ)

– Ý nghĩa tác dụng của việc khắc bia tiến sĩ.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Phân tích bài thơ "Tỏ lòng" (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão

Post Comment