Giữ gìn trong sáng của tiếng Việt đòi hỏi mỗi người phải có hiểu biết về tiếng Việt.

Đánh giá bài viết

Giữ gìn trong sáng của tiếng Việt đòi hỏi mỗi người phải có hiểu biết về tiếng Việt.

Hướng dẫn

– Cần có nhận thức và những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt. Trước hết phải nắm được các chuẩn mực của tiếng Việt ở các phương diện phát âm, chữ viết, dùng từ, đặt câu, cấu tạo văn bản, tiến hành giao tiếp. Từ nào chưa rõ nghĩa phải hỏi, tra cứu từ điển hoặc xem tài liệu.

Loading...

– Quá trình này diễn ra liên tục từ kinh nghiệm thực tế giao tiếp như cha ông ta từng chỉ bảo “Học ăn học nói, học gói học mở”. Học nói là một hành động rất cần thiết và bổ ích cho mỗi người để giao tiếp đạt hiệu quả cao. Học nói ở mọi lúc, mọi nơi.

– Tuân thủ chuẩn mực, nhưng cũng cần biết sử dụng tiếng Việt một cách có nghệ thuật, sáng tạo, các nhà thơ, nhà văn dùng từ, đặt câu trong sáng, dễ hiểu.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Nguyễn Khoa Điềm đã nói lên được sự gắn bó máu thịt giữa số phận cá nhân với vận mệnh chung của cộng đồng, của đất nước trong đoạn thơ trên.